San JoseLas VegasLos AngelesOrange County
Toll Free: 1-866-360-4LAWLocal: (714) 636-6030
L1 Visa For Intracompany

Diện doanh nhân L-1 visa
 
Cấp Visa thông qua hình thức công ty "L" đã trở thành một trong những làm việc không định cư quan trọng nhất. Thị thực "L" cho phép các tổ chức, công ty hoạt động ở nước ngoài đưa nhân viên của họ đến Hoa Kỳ làm việc tạm thời. Giống như người tìm kiếm thị thực loại H-1B, ứng viên của loại thị thực L-1 không yêu cầu là thường trú nhân nước ngoài mà anh ta hoặc cô ấy đã không có ý định từ bỏ. Không giống như loại thị thực H-1B, hiện tại loại thị thực L-1 không được cấp hàng năm.
     
L-1 Visa áp dụng đối với người nước ngoài đang tìm cách nhập cư vào Mỹ làm việc cho vợ/chồng, chi nhánh, công ty con hoặc chi nhánh của người sử dụng lao động ở nước ngoài. Người nộp đơn phải được thuê làm việc ở nước ngoài cho tập đoàn, công ty, hoặc thực thể hợp pháp khác (hoặc chi nhánh hoặc công ty con của công ty đó) trên cơ sở làm việc toàn thời gian liên tục ít nhất một năm trong khoảng thời gian ba năm ngay trước khi nộp đơn xin thị thực. Các ứng cử viên phải được tìm cách để vào Hoa Kỳ trên cơ sở tạm thời để thực hiện dịch vụ, hoặc trong một năng lực quản lý, điều hành (L-1A) mà yêu cầu những kiến thức chuyên ngành (L-1B).
 
"L-1A" dành cho quản lý hoặc điều hành: Để hội đủ điều kiện cho loại thị thực "L", năng lực điều hành, quản lý thể hiện rằng mà các ứng viên xin thị thực là người có thẩm quyền và nhiều trách nhiệm công việc. Các nhà quản lý và điều hành lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, và kiểm soát các chức năng chính của tổ chức và làm việc thông qua các nhân viên khác để đạt được mục tiêu của tổ chức. Nhiệm vụ chủ yếu là phải mang tính chất điều hành, quản lý, và đa số thời gian của các nhà điều hành hoặc quản lý phải được dùng cho các nhiệm vụ liên quan đến chính sách, quản lý hoạt động. Một người điều hành hoặc người quản lý chỉ đạo một chức năng trong một tổ chức. Tuy nhiên, cá nhân kiểm soát và trực tiếp thực hiện  chức năng trong một tổ chức, nhưng không có nhân viên cấp dưới ( ngoại trừ một nhân viên cá nhân), thì thích hợp cho việc xem xét kiến thức của nhân viên hơn.
Nếu một doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ yêu cầu một vị trí mà có các nhiệm vụ chủ yếu là điều hành, quản lý, nó có thể hội đủ điều kiện theo loại thị thực L. Tuy nhiên, không phải  chức danh của vị trí đó thể hiện quyền sở hữu của doanh nghiệp, mà là các chỉ số về năng lực quản lý, điều hành. Các nhân viên của một công ty có thể hội đủ điều kiện như là một điều hành hoặc người quản lý, cho mục đích cấp thị thực L, cung cấp chức năng chính của mình là lên kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát các chức năng chính của một tổ chức thông qua người khác.
 
 "L-1" dưới hình thức mở văn phòng mới:  Điều này không yêu cầu người được cấp thị thực dưới hình thức "L" phải làm việc trong một đơn vị đã tồn tại từ trước của người sử dụng lao động tại Mỹ. Đơn xin thị thực có thể được phê duyệt cho ứng viên có năng lực quản lý, điều hành, hoặc có kiến thức chuyên môn, họ cũng có thể được phân loại theo điều khoản của loại thị thực "L", họ là những người đến Mỹ để mở hoặc được thuê làm tại một văn phòng mới. Trong khi người ta mong rằng người quản lý, điều hành trong một văn phòng mới tham gia hoạt động nhiều hơn nữa trong các hoạt động hàng ngày trong giai đoạn đầu của doanh nghiệp, người đó cũng phải có quyền và có kế hoạch thuê nhân viên và đủ quyền hạn để đưa ra quyết định về các mục tiêu và quản lý của tổ chức.
 
Đơn yêu cầu một người lao động đủ điều kiện của một  văn phòng mới sẽ được chấp thuận trong thời hạn không quá một năm. Sau đó người làm đơn phải chứng minh rằng công ty Mỹ đang cần tiếp tục thực hiện các điều khoản cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho đơn xin thị thực và người nước ngoài được gia hạn thời gian trên một năm cho nhân viên điều hành hoặc quản lý dưới hình thức thị thực L-1A.
 
Đơn xin thị thực và Thủ tục cấp thị thực: Người sử dụng lao động đang tìm kiếm vị trí phù hợp như tình trạng chuyển giao trong nội bộ công ty, "L" cho một nhân viên đủ điều kiện phải nộp đơn xin thị thực sơ bộ cho cơ quan quản lý Quốc tịch và Cơ quan di trú Mỹ. Sau khi đơn xin cấp thị thực được phê duyệt, các ứng viên xin thị thực có thể yêu cầu cấp thị thực loại L-1A hoặc L-1B tại Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh sự quán của Mỹ ở nước ngoài. Việc cấp thị thực đặc biệt đem lại lợi ích nhất định: công ty đa quốc gia được thành lập, đây là các công ty của những người đã được phép kinh doanh tại Mỹ trong hơn một năm, và đáp ứng quy định về phê duyệt đơn xin cấp thị thực, doanh số và lao động tại Mỹ.
 
Thời gian lưu trú/đơn xin cấp thị thực: Tổng số thời gian cư trú cho người nước ngoài được cấp thị thực loại L được thuê làm việc với kiến thức chuyên ngành có thể không quá năm năm. Thời gian cư trú tối đa đối với người nước ngoài được thuê làm việc với năng lực điều hành hoặc quản lý không vượt quá bảy năm. Những hạn chế này không áp dụng nếu việc thuê nhân viên dưới hình thức L-1 làm việc tại Hoa Kỳ trong thời gian không liên tục, hoặc trong một khoảng thời gian sáu tháng hoặc ít hơn ở mỗi năm. Đơn kiến nghị cá nhân nhóm L đã được phê duyệt, ngoại trừ những văn phòng mới có liên quan, là bước đầu hợp lệ cho khoảng thời gian cần có đối với dịch vụ của người được cấp thị thực, không quá ba năm. Việc gia hạn thời gian cư trú có thể được phép gia số lên đến hai năm
 
Thành viên gia đình: Vợ /chồng và con cái của một người phi định cư thuộc nhóm L-1 đi kèm với người nước ngoài ở Hoa Kỳ có quyền được xét vào loại L-2 và phụ thuộc vào tính hợp lệ cùng một thị thực, thời gian vào, và giới hạn lưu trú như trong các điều khoản của loại L -1. Khi đăng ký ở cơ quan quản lý Quốc tịch Mỹ và Cơ quan di trú, vợ / chồng của người nước ngoài thuộc nhóm L-1 sẽ được cấp phép làm việc.
Do you need help ?
Call 1-866-360-4LAW (4529)or
fill out the form below for a free case review
*
*
*